تمامی آگهی ها


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


ناظر کیفی

عنوان شغل: ناظر کیفی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد