تمامی آگهی ها


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا ورد اکسل حسابداری ظاهر آراسته


تولید محتوا

عنوان شغل: تولید محتوا

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


شیرینی پز

عنوان شغل: شیرینی پز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد