تمامی آگهی ها


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:
حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر