تمامی آگهی ها


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده ماشین سبک

عنوان شغل: راننده ماشین سبک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


نصاب دوربین

عنوان شغل: نصاب دوربین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس فنی

عنوان شغل: کارشناس فنی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس فروش

عنوان شغل: کارشناس فروش

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


سرپرست فروش

عنوان شغل: سرپرست فروش

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا