تمامی آگهی ها


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مهندس عمران

عنوان شغل: مهندس عمران

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:
بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


نانوا

عنوان شغل: نانوا

مهارت های مورد نیاز:
کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:
انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:
مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا