تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:
پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:
انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:
حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر