تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:
بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مسئول فنی و کنترل کیفی

عنوان شغل: مسئول فنی و کنترل کیفی

مهارت های مورد نیاز:
حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:
آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا