تمامی آگهی ها


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:
صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:
کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:
سرایدار

عنوان شغل: سرایدار

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا