تمامی آگهی ها


ادمین اینستاگرام

عنوان شغل: ادمین اینستاگرام

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سالندار

عنوان شغل: سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سوپروایزر آزمایشگاه

عنوان شغل: سوپروایزر آزمایشگاه

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بیوشیمی

عنوان شغل: بیوشیمی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بخش هماتولوژی

عنوان شغل: بخش هماتولوژی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس فروش

عنوان شغل: کارشناس فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


پیشخدمت

عنوان شغل: پیشخدمت

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس

عنوان شغل: کارشناس

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته