تمامی آگهی ها


معماری

عنوان شغل: معماری

مهارت های مورد نیاز:

اتوکد مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مربی مهدکودک

عنوان شغل: مربی مهدکودک

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

اکسل


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد