تمامی آگهی ها


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

فنی کار


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


گارسون

عنوان شغل: گارسون

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس

عنوان شغل: کارشناس

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس فنی

عنوان شغل: کارشناس فنی

مهارت های مورد نیاز:

فنی کار


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده ماشین سبک

عنوان شغل: راننده ماشین سبک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


فتوشاپ

عنوان شغل: فتوشاپ

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ