تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس فروش

عنوان شغل: کارشناس فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

فنی کار


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سالندار

عنوان شغل: سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیرمالی

عنوان شغل: مدیرمالی

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری نرم افزار نوسا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری