تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


اتوکدکار

عنوان شغل: اتوکدکار

مهارت های مورد نیاز:

اتوکد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار سپیدار


مدیر داخلی

عنوان شغل: مدیر داخلی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مدیریت تالار

عنوان شغل: مدیریت تالار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیرمالی

عنوان شغل: مدیرمالی

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


کارشناس NOC

عنوان شغل: کارشناس NOC

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس وایرلس

عنوان شغل: کارشناس وایرلس

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس فروش

عنوان شغل: کارشناس فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا