تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:
حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:
کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:
مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز: