تمامی آگهی ها


ادمین اینستاگرام

عنوان شغل: ادمین اینستاگرام

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر نرم افزار سپیدار


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


کارشناس

عنوان شغل: کارشناس

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارپرداز

عنوان شغل: کارپرداز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

ورد اکسل نرم افزار صبا