تمامی آگهی ها


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر نرم افزار صبا


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده ماشین سنگین

عنوان شغل: راننده ماشین سنگین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر حسابداری


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد