تمامی آگهی ها


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:

خیاط


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


تراشکار

عنوان شغل: تراشکار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مدیر فروش

عنوان شغل: مدیر فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد