تمامی آگهی ها


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر حسابداری


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فتوشاپ

عنوان شغل: فتوشاپ

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار هلو


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


راننده ماشین سنگین

عنوان شغل: راننده ماشین سنگین

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته