تمامی آگهی ها


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر ورد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس

عنوان شغل: کارشناس

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


جوشکاری

عنوان شغل: جوشکاری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مهندس مکانیک

عنوان شغل: مهندس مکانیک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


تاسیسات

عنوان شغل: تاسیسات

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دار بست بند

عنوان شغل: دار بست بند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد