تمامی آگهی ها


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار نوسا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


معماری

عنوان شغل: معماری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


تعمیرات کامپیوتر

عنوان شغل: تعمیرات کامپیوتر

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده ماشین سنگین

عنوان شغل: راننده ماشین سنگین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته