تمامی آگهی ها


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


گرافیست

عنوان شغل: گرافیست

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا