تمامی آگهی ها


دستیار دندان پزشک

عنوان شغل: دستیار دندان پزشک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده ماشین سبک

عنوان شغل: راننده ماشین سبک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار سپیدار


راننده شخصی

عنوان شغل: راننده شخصی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به زبان انگلیسی