تمامی آگهی ها


تاسیسات

عنوان شغل: تاسیسات

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


طراحی داخلی

عنوان شغل: طراحی داخلی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


نصاب پرده

عنوان شغل: نصاب پرده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سرایدار

عنوان شغل: سرایدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مسئول فنی و کنترل کیفی

عنوان شغل: مسئول فنی و کنترل کیفی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مهندس برق

عنوان شغل: مهندس برق

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا