تمامی آگهی ها


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


محتوا ساز-مدیریت فضای مجازی

عنوان شغل: محتوا ساز-مدیریت فضای مجازی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


جوشکاری

عنوان شغل: جوشکاری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد