تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری نرم افزار صبا


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد