تمامی آگهی ها


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:

خیاط


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مسئول فنی و کنترل کیفی

عنوان شغل: مسئول فنی و کنترل کیفی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دستیار دندان پزشک

عنوان شغل: دستیار دندان پزشک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


تاسیسات

عنوان شغل: تاسیسات

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد