تمامی آگهی ها


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


مدیر داخلی

عنوان شغل: مدیر داخلی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارپرداز

عنوان شغل: کارپرداز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


فتوشاپ

عنوان شغل: فتوشاپ

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


کار در منزل

عنوان شغل: کار در منزل

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مونتاژ کار

عنوان شغل: مونتاژ کار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد