تمامی آگهی ها


مسئول فنی و کنترل کیفی

عنوان شغل: مسئول فنی و کنترل کیفی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:

خیاط


داروخانه

عنوان شغل: داروخانه

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


داروخانه

عنوان شغل: داروخانه

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فتوشاپ

عنوان شغل: فتوشاپ

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


طراحان سیستم های کامپیوتر

عنوان شغل: طراحان سیستم های کامپیوتر

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سرایدار

عنوان شغل: سرایدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد