تمامی آگهی ها


مدیرمالی

عنوان شغل: مدیرمالی

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


کارشناس NOC

عنوان شغل: کارشناس NOC

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس وایرلس

عنوان شغل: کارشناس وایرلس

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارشناس فروش

عنوان شغل: کارشناس فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری