تمامی آگهی ها


کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:
مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:
کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا