تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارشناس فنی

عنوان شغل: کارشناس فنی

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار سپیدار ندارد


مکانیک

عنوان شغل: مکانیک

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


برقکار خودرو

عنوان شغل: برقکار خودرو

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


زیر بندی/جلوبندی ماشین

عنوان شغل: زیر بندی/جلوبندی ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مسئول صدور

عنوان شغل: مسئول صدور

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد