تمامی آگهی ها


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد