تمامی آگهی ها


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر ظاهر آراسته


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مکانیک ماشین

عنوان شغل: مکانیک ماشین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا