تمامی آگهی ها


نانوا

عنوان شغل: نانوا

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


بازایاب تلفنی

عنوان شغل: بازایاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز: