تمامی آگهی ها


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:
صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:
خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:
آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:
دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
مدیراجرایی

عنوان شغل: مدیراجرایی

مهارت های مورد نیاز:
پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:
کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:
منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز: