بازگشت به سایت
ثبت نام کارفرما
اطلاعات شخصی
جنسیت:

*

*
اطلاعات شرکت
آموزش
آموزش عملکرد سایت

ورود کارفرما:

پس از انجام عملیات ثبت نام در سایت میتوانید برای ورود به سایت در زمان های بعدی از قسمت ورود کارفرما اقذام نمایید


داشبورد:

در این قسمت پس از ثبت نام یا ورود میتوانید تمامی امکانات و دسترسی های خود را مشاهده نمایید.جزیات این قسمت عبارتند از:


1-ویرایش مشخصات کاربری:

در این قسمت میتوانید در صورت نیاز مشخصاتی را که در مرحله ثبت نام وارد کرده اید را ویرایش نمایید


2-ثبت آگهی:

در این قسمت میتوانید آگهی های خود را ثبت کنید


3-درخواست ها:

در این قسمت میتوانید کارجویانی را که برای آگهی شما درخواست داده اند مشاهده کنید


4-پرداخت:

در این قسمت میتوانید در صورت اتمام بسته پرداختی موجود خود برای شارژ مجدد اقدام نمایید


5-خروج:

برای خروج از سایت بر روی این قسمت کلیک کنید.


پرداخت
*